ZWEIER_ORASTIE_00001-v-ro

ZWEIER_ORASTIE_00001-ro

WOKROUHLECKY_SIGHISOARA_00001-v-ro

WOKROUHLECKY_SIGHISOARA_00001-ro

WIPPLER_KECSKEMETHY_HERCULANE_00002-v-ro

WIPPLER_KECSKEMETHY_HERCULANE_00002-ro

WIPPLER_KECSKEMETHY_HERCULANE_00001-v-ro

WIPPLER_KECSKEMETHY_HERCULANE_00001-ro

WIPPLER_HERCULANE_00003-v-ro

WIPPLER_HERCULANE_00003-ro

WIPPLER_HERCULANE_00002-v-ro

WIPPLER_HERCULANE_00002-ro

WIPPLER_HERCULANE_00001-v-ro

WIPPLER_HERCULANE_00001-ro

WELLS_BUCURESTI_00009-v-ro

WELLS_BUCURESTI_00009-ro

WELLS_BUCURESTI_00008-v-ro

WELLS_BUCURESTI_00008-ro

WELLS_BUCURESTI_00007-v-ro

WELLS_BUCURESTI_00007-ro

WELLS_BUCURESTI_00006-v-ro

WELLS_BUCURESTI_00006-ro

WELLS_BUCURESTI_00005-v-ro

WELLS_BUCURESTI_00005-ro

WELLS_BUCURESTI_00004-v-ro

WELLS_BUCURESTI_00004-ro

WELLS_BUCURESTI_00003-v-ro

WELLS_BUCURESTI_00003-ro

WELLS_BUCURESTI_00002-v-ro

WELLS_BUCURESTI_00002-ro

WELLS_BUCURESTI_00001-v-ro

WELLS_BUCURESTI_00001-ro

WEISZ_H_ARAD_00001-v-ro

WEISZ_H_ARAD_00001-ro

WEISS_W_00062-v-ro

WEISS_W_00062-ro

WEISS_W_00061-v-ro

WEISS_W_00061-ro

WEISS_W_00060-v-ro

WEISS_W_00060-ro

WEISS_W_00059-v-ro

WEISS_W_00059-ro

WEISS_W_00058-v-ro

WEISS_W_00058-ro

WEISS_W_00057-v-ro

WEISS_W_00057-ro

WEISS_W_00055-v-ro

WEISS_W_00055-ro

WEISS_W_00054-v-ro

WEISS_W_00054-ro